Naon Anu Di Maksud Ngabaku?

Naon anu di maksud ngabaku?

Jawaban 1:

Mungkin maksud kamu membeku, membeku ada lah perubahan wujud dari cair menjadi padat


Pertanyaan Terkait

Apa yg dimaksud tembung lingga???

Jawaban 1:

Tembung lingga adalah kata dasar. Contoh : pangan, adus, turu


Agul ku payung butut

Jawaban 1:

Artinya =sombong dengan harta orang lain

Jawaban 2:

Membanggakan dulur dulurna


 latu iku tansah murup.
latu tegese.....

Jawaban 1:

Latu iku tegese Awu..
Jawaban 2:

suwek tansah murup sparks.
tegese sparks .....
jawaban bisa dadi kamera sparks tegese

artinnya api selalu sorot.
api berarti .....
jawabannya api berarti kamera

semoga membantu..  :)


Ukara andharan itu apa

Jawaban 1:

Ukara andharan (ukara citra) yaitu ukara kang ngandharake sawijining kedadeyan utawa prekara marang wong sing diajak guneman, bab sing digunem upamane: nyritakake bab-bab kang mentas, dirungu, diwaca, dideleng, rinasa, menehi wawasan, pitutur, nirokake gunem lan liya-liyane.


Di ciamis kidul aya basisir .......

Jawaban 1:

Kategori Soal : Bahasa Sunda
Kelas : - (SMP)
Pembahasan :

Di Ciamis kidul aya basisir Pangandaran. Basisir Pangandaran teh mangrupa tempat wisata anu utama di wewengkon Jawa Barat. Basisir Pangandaran sering didatangan ku para wisatawan lokal atawa mancanagara sabab ombak laut Pangandaran kawilang henteu gede, sok loba wisatawan anu arulin jeung nojay di basisir Pangandaran.

Daerah-daerah wisata anu aya di sabuderan Pangandaran nyaeta saperti basisir Batu Hiu, basisir Pananjung, cagar alam, Cukang Taneuh anu katelahna Green Canyon, basisir Batu Karas, jeung sajabana ti eta. Kota Pangandaran asalna mah mngrupa bagean ti Kabupaten Ciamis, tapi ayeuna mah Pangandaran geus jadi kota kabupaten anu misah ti Ciamis.


Ukara tanduk tanpa lesan kuwi kaya piye ?
matur nuwun

Jawaban 1:

Tanpa lesan = tanpa objek 
tuladha : Bapak Sare, Simbah nembe dhahar, lsp


Bahasa indonesianya : ngorehan (bahasa sunda)

Jawaban 1:

Ngorehan= mencari-cari/mencari


tolong dong krama madya dan krama inggilnya "tadi malam pak rt meminta warga untuk bersiap kerja bakti di akhir pekan'  

Jawaban 1:

Karma madya  :
wau dalu bapak rt nedha warga konjuk njagi nyambut damel bektos ing akhir pana     
Krama inggil  :
wau dalu bapak rt nyuwun warga kagem njagi nyambut damel bektos teng akhir pana

Jawaban 2:

Sebenarnya krama madya sama krama inggil itu sama, jadi kalimatnya menjadi wau ndalu pak rtnyuwun wonten para warga supados gugur gunung wonten dinten minggu/akhir pena


Apa tegese pepindahan

Jawaban 1:

Pepindhan yaiku ukara kanggo ngumpamakake utawa mindhakake apa bae kang tegese emper-emperan. Dene tembung kang dienggo ing pepindhan yaiku : kaya, kadi, kadya, lir, pendah, pindha, prasasat, lan dasanamane tembung iku mau.

Jawaban 2:

Perpindahan sudut= delta teta
perpindahan linear= delta s


Pidato pake basa jawa tema ' perpisahan '

Jawaban 1:

Assalamualaikum wr. Wb
Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal’afiat amin ya robbal ‘alamin.
Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya.
Para hadirin yang saya hormati, ijinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan amanat dalam rangka perpisahan ini.
Tidak terasa sudah 6 tahun(tergantung perpisahannya kelas berapa) kita berada disini..
Semua cerita indah disini hanya akan menjadi sepenggal kenangan di masa depan. Suatu hari nanti kita pasti akan merindukan masa-masa indah seperti ini.
Tak lupa juga kami sangat berterima kasih kepada guru-guru kami yang telah mengajarkan kami arti dari sebuah perjuangan untuk menuju pada kehidupan yang sebenarnya. Tanpa beliau-beliau, kami bukan apa-apa.
Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan disini bisa menjadi ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama dan yang terpenting berguna bagi diri kita sendiri. Amien.
Dan semoga saja perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesalahan adalah milik saya dan kelebihan datangnya dari Allah SWT.
Sekian dari saya.
Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa
Assalamu'alaikum wr. wb

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak - Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang - rencang kelas 9 ingkang kula tresnani.

Monggo kito sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo nikmat lan kewarasan dateng kito sedoyo dumugi sakmeniko kito sedaya saged kempal wonten ing adicara perpisahan sak manika.
Kula, wakil saking rencang - rencang kelas 9 ngaturaken maturnuwun ingkang sak ageng-agengipun kagem Bapak / Ibu Guru ingkang sampun mbulawantah kulo lan sak konco-konco dateng pawiyatan menika ingkang dangunipun tigang warsa.

Mboten keraos kolo lan rencang sebrayat sampun ngelampahi ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan mriki. Wonten ing adicara menika, kulo kiyambak tuhu rencang - rencang nyuwun agenging pangapunten sangking Bapak / Ibu guru amargi wonten ing tigang warso ngangsu kawruh wonten pawiyatan mriki kulo lan sak rencang mebo menawi gadhah kalepatan ingkang dipun sengojo lan mboten disengojo. Mugi - mugi Bapak / Ibu guru kerso ngapuntenaken sedoyo kelepatan kulo lan rencang - rencang.

Satuhunipun kulo lan sak konco awrat sanget badhe nilaraken pawiyatan menika amargi sedoyo ingkang wonten dateng mriko sampun kados sederek lan kaluargo. Namung amargi kulo lan rencang - rencang kedah nglanjutaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggil, kulo lan rencang - rencang kedah saget dening ikhlas nilaraken pawiyatan menika.

Kadosipun sampun cekap anggenipun kulo matur. Bilih menawi wonten kalepatan kulo nyuwun agenging pangapunten.

Wasslamu'alaikum wr. wb

semoga membantu klalo kata pembuka bisa buat sendiri aja^_^

Jawaban 2:

wakil kelas 12
Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak  Kepala  Sekolah  ingkang  satuhu  kinabekten, 
bapak ibu guru ingkang dahat  kinurmatans aha  kadang  kelas X saha XI ingkang kula tresnani. 

Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung.  Ingkang  sampun angluberaken  rahmat sarta hidayah.  Dene kula panjenengan sami saged kempal wonten ing Sekolahan kangge ngawontenaken perpisahan kelas XII.Bapak/Ibu guru ingkang dahat kinurmatan boten kantun kula minangka wakilipun putra-putri siswa kelas  XII atur agunging panuwun ingkang tanpa upami awit keikhlasan saha sih katresnan Bapak/Ibu Guru  nggulawenthah  dhumateng  para siswa satemah saget  ngrampungaken  jejibahan  ingkang  sampun kalampahan  sadangunipun tigang tahun khanti pikantuk  surat tandha tamat belajar. 

Sedangunipun tigang  taun kula ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan menika, ngantos wonten pangeketing  batin satemah karengku kados putra-putri piyambak. Bapak  ibu  guru tuwin  kadang kelas X saha XI ingkang satuhu kula kurmati saha kula tresnani.  Sakedhap malih kula sakanca medal saking pawiyatan punika.  Awrat  sanget anggen kula matur kados pundi raosipun nilar Bapak/Ibu Guru saha kadang kelas X tuwin kelas XI, amargi kawontenan kedah mekaten,  sanadjan ta sampun perpisahan ingkang ateges tindih ing natra.  Mewantu wantu kula tansah nyenyuwun supados taksih celak ing pengalih.  Pawiyatan ingkang  sampun  ketahun-tahun sampun  tansah  cecaketan  kaliyan  kula,  kula sakanca  rumaos cuwa  penggalih,  badhe  medal saking pawiyatan menika, amargi kahanan saka karsaning Gusti, wonten pepaggihan tamtu  badhe wonten perpisahan,  punika kados sampun sampan kodrat  boten kenging dipunowahi maleh.  Kula sakanca  kelas  XII  ingkang  badhe  nilaraken  pawiyatan  punika tansah nyenyuwun lan ndedonga supados kadang kelas X tuwin kelas XI sageda kasil anggen ipun ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan punika,  kula  minangka  wakilipun  rencang-rencang  kelas  XII tansah nyenyuwun,  mugi-mugi kadang kelas X tuwin kelas  XI sregep anggenipun sinau lan tansah mituhu dhumateng  Bapak/Ibu Guru.Boten  kantun ugi kula dalah  kanca-kanca  kelas XII tansah memuji dhumateng  gusti  ingkang  Maha  Agung,  supados Bapak/Ibu Guru saha kadang kelas X  tuwin  kelas XI  pikantuk  nikmateng pangeran  wilujeng  boten  wonten alangan satunggal punapa. Kula kinten boten  prayogi  menawi atur pamitan-pamitan punika kula pepanjang.  Kula naming tansah nyuwun tambahing donga pangestu saking Bapak/Ibu Guru saha Kadang kelas X tuwin kelas XI. Sageda wilujeng sasampunipun  medal saking  pawiyatan punika lan sageda pikantuk pawiyatan luhur kangge ngangsu kawruh ngilmu ingkang langkung inggil malih. Ingkang boten nglajengaken sageda pangestu pedamelan ingkang samurwat kaliyan pangetosan ingkang sampun tinampi.Mbok menawi wonten kirang tata karma anggen kula matur saha sisip sembiring atur,  kula minangka wakilipun kelas XII tansah nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa upami lan menawi kathah kalepatan kula nyuwun agunging pangapura.  Akhirul  kalam  billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Post a Comment